12. zasedání Zastupitelstva města Rychvald – hlavním bodem rozpočet města

143

Vážení občané,

dovolujeme si vás pozvat a věříme, že se opět dostavíte v hojném počtu, na zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná:

Kulturní dům Rychvald
!!! 14.12.2016 v 16:30 !!!

Na pořadu je mimo jiné i projednávání rozpočtu města pro rok 2017.

Proto neváhejte a zasedání zastupitelstva se zúčastněte!

Program zasedání si můžete přečíst pod článkem, ale jak už bývá zvykem, necháme se překvapit, co nám ve skutečnosti zasedání přinese.

Program 12. zasedání Zastupitelstva města Rychvald:

 1. Pořadové a organizační zabezpečení 12. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
 2. Kontrola usnesení
 3.  Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald
 5. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města
 6. Rozpočet města Rychvald na rok 2017
 7. Dodatek č. 2 Zásad pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
 8. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rychvald na výměnu kotlů v domácnostech
 9. Schválení rozsahu zadání projekčních prací pro rok 2017 v rámci akce Odkanalizování města Rychvald
 10. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v Kulturním domě Rychvald – kopírovací stroj
 11. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Rychvald č. 1/2016 o nočním klidu
 12. Zpráva o stavebně technickém stavu budovy č.p. 521 na ulici Školní v Rychvaldě
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 6401 v katastrálním území Rychvald
 14. Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok 2017; nabytí nemovitých věcí v k.ú. Rychvald
 15. Návrh společnosti Asental Land, s.r.o. ve věci odkoupení pozemků p.č. 82, p.č. 658, p.č. 710/2 a části pozemku p.č. 4242, všechny v k.ú. Rychvald, do vlastnictví Města Rychvald
 16. Informativní zpráva k nemovitostem v k.ú. Rychvald ve vlastnictví České republiky, zastoupené obchodní firmou DIAMO, státní podnik
 17. Diskuse

(red)