13. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

254

Vážení občané,

dovolujeme si vás pozvat a věříme, že se opět dostavíte v hojném počtu, na zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná:

Kulturní dům Rychvald
!!! 15.03.2017 v 16:30 !!!

Na pořadu je mimo jiné i projednávání dotací pro rok 2017 rozpočtové opatření.

Proto neváhejte a zasedání zastupitelstva se zúčastněte!

Program zasedání si můžete přečíst pod článkem, ale jak už bývá zvykem, necháme se překvapit, co nám ve skutečnosti zasedání přinese.

Program 13. zasedání Zastupitelstva města Rychvald:

 1. Pořadové a organizační zabezpečení 13. zasedání ZM Rychvald
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald
 5. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Rychvald
 6. Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2015 a Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně za rok 2016
 7. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad Kč 50.000,– pro rok 2017 z rozpočtu Města Rychvald
 8. Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu města Rychvald na rok 2017
 9. Rozpočtové opatření č. 2
 10. Dodatek č. 3 „Zásad pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje“
 11. Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2017 až 2021
 12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na pozemku p.č. 3439/1 v k.ú. Rychvald
 13. Návrh Města Orlová na změnu hranice katastru – obce
 14. Návrhy na pořízení změny územního plánu Rychvald
 15. Diskuse

(red)