Lež nebo neschopnost Kapkové v kauze Myslivecká

302

Infekce a nebezpečný odpad do ptačí zóny?

Co tedy skutečně má vyrůst v areálu na ulici Myslivecká?

Tady je oficiální název:

Sdružené výzkumně – vzdělávací pracoviště pro dekontaminaci nebezpečného odpadu.

O čem se nás snaží přesvědčit Kapková v Rychvaldském zpravodaji a nepokrytě lže? Kapková tvrdí: V rámci projektu se nebude nakládat s nebezpečnými odpady a tady jednoznačně lže, protože dle projektu se má jednat o Dekontaminační zařízení, které je projektováno na kapacitu 1000 tun infekčního odpadu ročně.

Pojďme se společně podívat na celou historii této kauzy:

Někdy v polovině června mně potká pan Kožušník z Myslivecké ulice. „ Volal jsem na úřad místostarostovi Gulčíkovi. Ptal jsem se co se děje v areálu bývalého kravína. Nebyl mi schopen odpovědět, ale řekl že to zjistí. Nezjistil nic.“ Ani na další dotazy p. Kožušníka nikdo neodpovídá. Pouze se zákulisně hovoří o nějaké míchárně směsí. Obrací se na mě a já 30. srpna posílám dotaz na úřad:

Dobrý den!
Dostávám neustále dotazy a podněty od občanů z Myslivecké. V areálu sběrny se neustále něco děje. Otryskávají konstrukce, bourají betony atd. Občan, který se pokusil získat informace, co se bude v areálu bývalého kravína dít, u p. Gulčíka, neuspěl, naopak mu bylo řečeno že to je věc té firmy. Občané z této části mají strach co zde bude. Obávají se snížení kvality jejich bydlení. Obracím se na Vás jako zastupitel, který byl osloven občany, zda je město schopno získat konkrétní informace a o záměrech v tomto areálu a eventuálně ovlivnit záměr, v případě, že by měl podstatný vliv na životní prostředí, či jiné aspekty, které mohou podstatnou měrou znepříjemnit život větší skupině obyvatel. Mám výpis z územního plánu, kde jsou vymezeny činnosti, které lze v areálu provozovat. Zde jsou uvedeny činnosti, výlučně nevýrobního charakteru. Šušká se ale, že zde má být jakási míchárna stavebních směsí, což je výroba a výroba s velmi značnou dopravní potřebou. Z toho mají obyvatelé strach. Prosím o vyjádření a stanovisko města.
S díky Milan Starostka
zastupitel za hnutí ANO 2011

Reakce žádná!

31. srpna je doručen MěÚ dotaz na činnost v bývalém VKK, a to již s podpisy 55 obyvatel z dotčené oblasti.
Reakce opět žádná!

Na 5. zasedání zastupitelstva města dne 9. září se schází občané z Myslivecké a ze Dvorka. Rozpoutá se dlouhá diskuse, kde není schopen nikdo z vedení města odpovědět na dotazy občanů. Po jednání zastupitelstva hned 11. září dostávám tuto odpověď:

Dobrý den,
k Vaší žádosti sděluji tyto informace: Jelikož stavebnímu úřadu nebylo známo jaký je záměr vlastníka stávající objektu na pozemku parc. č. 6618/9 v kat. území Rychvald, byla za účelem tohoto zjištění provedena kontrolní prohlídka stavby.
V objektu na pozemku parc. č. 6618/9, jehož užívání je podle rozhodnutí vydaného v roce 2003 sklad železa a oceli jsou prováděny pouze stavební úpravy a udržovací práce, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Dle sdělení vlastníka bude objekt využíván jako vědeckovýzkumné pracoviště Vysoké školy báňské Technické univerzity. V objektu bude tříděný materiál převážně z papíren. Bude se zkoušet recyklace, ze které by měl nově vytvořený produkt sloužit k dalšímu využití. Jedná se o výzkumný program bez škodlivých emisí a znečištění ovzduší. Vlastník připravuje projektovou dokumentaci a podklady nutné pro stavební řízení spojené se změnou v užívání stavby. V areálu se již minimísirna suchých směsí nachází a to v objektu č.p. 90, která byla zkolaudována v roce 2010, včetně školícího a vzdělávacího střediska, které bylo zkolaudovano v roce 2012.
V současné době není stavebnímu úřadu známo nic o tom, že by v areálu měla být další mísírna směsí.
Regina Ondrušková
úředník odboru stavebního a životního prostředí

Najednou se všechno ví! Ale je to pravda? Pokud někdo vybourá silážní žlab, jedná se už zde o změnu užívání stavby, konstrukce se už od 10. září začíná oplašťovat. To znamená, že z přístřešku nad žlaby se stává hala, tedy budova. Ptáme se, stále to není na stavební povolení, je to stále údržba?

Pokračujme dál. 3. října vychází bombastický článek v Rychvaldském zpravodaji.
V BÝVALÉM KRAVÍNĚ VYROSTE VÝZKUMNÝ AREÁL

Opravdu?

Na 7. října Kapková slibuje schůzku města a občanů s investory. Chci se zúčastnit rovněž, není mi odpovězeno. Po urgenci se spojíme telefonicky, kde je mi vysvětleno, že nemá nafukovací kancelá a že pozvala 4 občany. Přesto nás 7. října před úřadem přešlapuje asi deset. Přicházejí představitelé investora, profesionálně a s úsměvy.
Po 15 minutách, kdy už stojíme na chodbě před kanceláří starostky, jsme pozváni viditelně rozladěnou starostkou do kanceláře. Vešli jsme se všichni.
No tak jsme prostě stáli. Kapková představuje zástupce investorů. PhDr. Lukáše Ženatého, p. Grabovského majitele objektu a za firmu LTS p. Obdržálka.
Hlaví slovo má PhDr. Ženatý. Ujišťuje občany že se jedná o naprosto bezpečnou likvidaci odpadů, papíru smíšeného s plasty, kde nedochází absolutně k žádným únikům ničeho, natož pak nebezpečných látek. Odpad, který se zde bude zpracovávat, nepatří do kategorie nebezpečných odpadů a vzhledem k množství, jaké se zde bude zpracovávat, nedojde ani k enormnímu nárůstu dopravy. Kapková, mne překvapila velmi příznivou reakcí na slova Ženatého (prostě má to srdíčko) a směrem k občanům dává najevo, co ti hlupáci tady chtějí. Poměrně arogantně se staví k problematice i vedoucí odboru ŽP, Újezdská. Tvrdí že se jedná o průmyslovou zónu, a že to občané ví. Dle územního plánu je to sice pravda. Je zde dovolena i lehká výroba, atd., ALE?

Pokračujme dál. Probíhá prezentace na obrazovce. Nemá to chybu. Kapková s úsměvem přikyvuje záměru investorů. Nakonec se investoři zmíní, že přispějí i na eventuální opravu příjezdové komunikace. Vidíte jak jsem to vymyslela, září z Kapkové. Je 16:30 vyčleněný čas na nás zřejmě vypršel, je nám naznačeno, že máme pomalu vypadnout.
Vycházíme ven, názory jsou rozporuplné, všeobecně vládne zklamání. Jeden z názorů je: připomínalo mi to předváděčku šmejdů. Město s námi jedná, jako bychom jim dělali zbytečné problémy. Jsme občané, kteří snad mají nějaká práva, zvláště pak vědět o dění na pozemcích v bezprostřední blízkosti našich domovů a majetku. V tomto duchu se objevuje další článek na webu města, kde Kapková opět ubezpečuje občany, že se nemají čeho obávat a v areálu nebudou zpracovávány nebezpečné odpady.

A teď co víme my!
Tento opravdu „naprosto neškodný a naprosto bezpečný“ odpad, bude zpracováván procesem nízktepelné pyrolýzy v jednotce nazvané Hoks Ts500.
Tím, že projekt je nazván „výzkumným“ a omezen množstvím 300 tun ročně, není třeba EIA, (studie o vlivu na životní prostředí). Pan Ženatý to má báječně vymyšleno.
Kolem vašich domů, v ptačí zóně mezi rybníky plnými kaprů, v blízkosti senior parku,
se budou pohybovat vozidla naplněna vysoce infekčním materiálem ze zdravotnických zařízení a nemocnic. V souvislosti s migrační vlnou to mohou být infekce velice nebezpečné.

Ptáme se:
– Jak je možné, že město tuto informaci nemá?
– Jak je možné, že na dotazy občanů, reaguje pozdě, nebo vůbec?
– Jak je možné, že přesto, že práce v areálu očividně mění účel stavby, nepožaduje stavební povolení a nezajímá je co se tam děje?
– Jak je možné že Kapková opět v listopadovém čísle RZ, tvrdí ty samé nesmysly. Lže, nebo za někoho lobuje?
– Jak je možné, že my jsme materiály o skutečném záměru získali 5 dní po schůzce na krajském úřadě a Kapková to neví? Nebo ví a tají?

Cituji z materiálu, který podali investoři na kraj:

„Odpad ze zdravotnictví je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení, nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péči nebo při obdobných činnostech a je nazýván odpadem ze zdravotnických zařízení.

Mezi vybrané odpady ze zdravotnických zařízení patří infekční odpad, do něhož něhož lze zařadit použité chirurgické materiály, odpady z laboratoří, dialyzačních zařízení, použité nemocniční podložky, pleny, odpady z laboratoří, kde se provádí mikrobiologická stanovení (mikrobiologické kultury) apod. Do této skupiny odpadů patří i biologicky kontaminované odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety, nebo výkaly. Biologicky kontaminované odpady mohou být kontaminovány i podmíněně patogenními nebo patogenními mikroorganismy. Mezi tyto odpady lze zařadit kontaminovaný obvazový materiál, kontaminované pomůcky, infusní nástroje bez jehly, obaly transfůzní krve, pomůcky pro inkontinentní pacienty, materiály z plastů, kontaminované osobní ochranné pomůcky personálu jakými jsou roušky, rukavice apod.

V případě místa vzniku biologicky kontaminovaných odpadů ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory nebo ústavech sociální péče, je nutné vždy zvažovat riziko infekce. U biologicky kontaminovaného odpadu nelze zcela vyloučit přítomnost infekčních činitelů.“

Necháš si toto občane vozit do tvého města?

Necháš si nalhat, že je to bezpečné? Proč se likvidace infekčních, nebezpečných materiálů má dít, jak už jsem předeslal, v hustě obydlené zóně, mezi chovnými rybníky a v ptačí zóně? Koupí si někdo pozemek či dům vedle takové ho zařízení?
Apelujeme na občany Rychvaldu, aby se semkli a nedovolili uskutečnění tohoto záměru v našem městě! Občané Rychvaldu braňte se! Přijďte se sami vedení města zeptat 9.prosince v 16:30 na jednání Zastupitelstva města.

reportazHydeparkDne 5. listopadu probíhá natáčení ČT1 k problematice Rychvaldské „spalovny“.
Odpoledne probíhá v kulturním domě Rychvaldský hydepark, pořádaný radním za TOP 09 Sitkem. Možno zhlédnout na: www.rychvald.tv

reportazCT1

Dne 9. listopadu v 18:00 v regionálních zprávách vysílá reportáž ČT1 možno zhlédnout v archivu televize: www.ceskatelevize.cz

Z obou odvysílaných dokumentů vyplývá, že město nemělo zájem zjistit pro občany pravdu. Kapková do 5. listopadu neví nic, přestože má celý ansámbl úředníků a velmi schopného místostarostu, který nezjistil pro jistotu taky vůbec nic a oplášťování budovy, jsou podle něj udržovací práce.
Naopak jsme byli napadeni, že jsme je o ničem neinformovali. Za co tedy berou platy? Za to aby o občanovi někde prohlašovali, co ti blbci chtějí?

My jsme, vážená paní starostko, v opozici a budeme podporovat jen to, co je pro občana dobré, nikoli to, aby se mu před barák vozila infekce.
Mimochodem hydepark se vydařil, bylo tam asi 170 lidí, což je rekordní účast.
Ovšem dle Pilařové jste VY, občané, kterým jde o dobrou věc, cituji: na nízké inteligenční úrovni. To zřejmě proto, že jste diskutovali a bránili se a chtěli se něco dovědět. Co k tomu dodat?

Ale pozor, Kapková mluví o papíru, Grabovský o plastech. Že by zase lži? Tak to budeme lidé spolu hlídat.

(Milan Starostka)
+ lidé, kterým jde o Rychvald