Podivné hry a soutěže vedení města

418
kauza stavba Rychvald Jiřinky Kubas

Rychvaldské vedení města opět předvádí svou aroganci vůči občanům. Kapková (STAN), Gulčík, Absolon (oba ČSSD) a další “profesionálové  z vedení” si řešení zakázek pro město představují jako “Hurvínek válku”. Naše vedení města má asi pocit, že si s městskými penězi může beztrestně dělat co chce.

Ve zpravodaji srpen 2015 jsme se dočetli v článku Vzestup na obzoru od pana Kubase, jak vzlétla první vlaštovka a Služby města Rychvald vysoutěžily zakázku na parkoviště u Jiřinky za 2,8 milionu korun. Podívejme se na tuto záležitost podrobněji.

Služby skutečně zakázku vysoutěžily, přestože z vybavení nutného ke zhotovení této stavby mají pouze lopaty. Okamžitě pověřily zakázkou firmu Meccano Orlová, která, světe div se, skončila v soutěži jako třetí.

Není tomu dávno,
kdy by již jen tato transakce byla protizákonná,
což určitě vedení města ví.

A jsou města, která do zadávacích podmínek pro výběrová řízení přímo zadávají, že firma, která vyhraje, může pro zhotovení použít pouze určité omezené procento tzv. subdodavatelů. Zde byl použit 100% jediný, navíc třetí v pořadí. Klademe si otázku.

Jak je možné, že Meccano, zkušená stavební firma výběrové řízení prohrála s firmou bez zkušeností a nyní se vejde do rozpočtu, který je o 500 tisíc nižší, než s jakým původně jde do soutěže? Jak tedy vytvoří zisk, a to ještě něco musí zůstat Službám.

Odpověď se okamžitě našla. Po zahájení stavby, kdy byly provedeny výkopy, se začala navážet spodní vrstva kameniva. Místo projektované štěrkodrti, což je lomový kámen, firma naváží haldovinu z Heřmanic, a to ještě v jiné frakci, než je v projektu. Tato je levnější a vzniká zde i nemalá úspora na dopravě. Po upozornění občanů se jede na stavbu podívat vedení města stojí za touto podivně provedenou zakázkouněkolik stavařů, kteří se shodují na tom, že je použit materiál v rozporu s projektem. Na 5. zasedání Zastupitelstva města 9.9., vystupují členové komisí Lukáš Oprchalský, a Josef Vadovič (zřejmě i pro toto byl odvolán z Komise výstavby a životního prostředí), s dotazem, zda byl změněn projekt. Ing. Běhal odpovídá, že ne. Nic neví ani pan Kubas, který zakázku provádí a navíc ani neví, co se tam vozí. Je slíbena a naplánována schůzka na místě stavby. 10.9. zastupitelé Starostka a Pavlík, upozorňují Radu dopisem na změnu materiálu, v rozporu s projektem. 15.9.2015 se sešli zástupci města, služeb, firmy Meccano a projektanta, přímo na staveništi. Zde se dovídáme, že 30.8. bylo požádáno o změnu projektu, což je prý uvedeno ve stavebním deníku. Jak je možné, že o tom neví investor, ten, který platí? I zástupce projektanta se zde tvářil rozpačitě. Předpisy jasně hovoří, že pokud nastane jakákoli změna, v rozporu s projektem, ať už v materiálu, nebo technologii, musí ji zhotovitel, v tomto případě Služby města Rychvald, nechat schválit investorem a projektantem. K tomu zde, jak je patrno z videa z příslušného zastupitelstva, nedošlo. Teprve pak je možno pokračovat ve stavbě, samozřejmě s příslušnou úpravou ceny! Částka byla ale vyfakturována a zaplacena v původním rozsahu. Toto asi vedení města nevadí!

Mimo jiné, k této kauze byly zahájeny k 13.1.2016 úkony k trestnímu řízení podle §158 odst.3 tres. řádu, pro podezření ze spáchání přečinu „porušení povinnosti při správě cizího majetku“ § 220 odst. 1 trest. zákoníku, popř. jiný trestný čin podle hlavy 5 a hlava 6 trestního zákona.

(Milan Starostka)