Válka ve městě kvůli odpadu – plné znění odpovědí

296

Vážení občané,
jak jsme již psali (https://nas-rychvald.cz/valka-ve-meste-kvuli-odpadu/) v karvinském deníku vyšel článek, který reaguje na dění v kauze ulice Myslivecké a nebezpečí, že do Rychvaldu budou dováženy stovky tun odpadu. Více informací naleznete například zde: https://nas-rychvald.cz/kapkova-opet-nic-nevi-a-nic-nemuze-rici-tak-vam-informace-poskytneme-my/

Na stránkách města se objevily odpovědi na dotazy redaktorů od starostky Kapkové (v plném znění, ne jen výtažky použité v článku) a považujeme proto za nezbytné, poskytnout vám také plné znění odpovědí, které redaktorům zaslal zástupce občanů, angažující se v dané kauze, stejně jako odpověďi opozičního zastupitele.

Tyto odpovědi rovněž zasílám přímo starostce a žádám, v rámci vyváženosti poskytovaných informací, o jejich zveřejnění na webu města. Alespoň si otestujeme, zda se zde projeví nebo neprojeví cenzura. Web města je placen z daní občanů, je veřejný a každý z řad občanů, potažmo zastupitelů by měl mít právo se na něm vyjádřit.

Odpovědi zástupkyně občanů (Dagmar Pížová)

Podle Vámi sdělených informací daná firma měnila v průběhu předešlých měsíců přesný předmět svého podnikání (nakládání s odpady). Jaká je tedy současná verze a co by se v případném objektu firmy mělo podle posledních údajů dít?

Dle informací, které máme k dispozici, ale podotýkám, že pouze z neoficiálních zdrojů, jelikož investor fa ORC recycling s.r.o. nemá zájem s občany v dostatečné míře komunikovat (poskytla pouze vedení města vyjádření, ve kterém byly uvedeny zkreslující a zastrašující informace) a předložit přesný podnikatelský záměr, by mělo v „Centru výzkumu a vývoje inovačních technologií“ (dále jen CVVIT) umístěném v areálu na ul. Myslivecké docházet k dovozu velkého množství odpadů a jejich mechanicko – fyzikální úpravě tj. separaci, drcení a sušení a následný vznik tuhého alternativního paliva (TAP). Kdy technologická laboratoř v Rychvaldu je určená ke zhodnocování druhotných surovin na finální produkty TAP. Původní verzí fa ORC recycling s.r.o. bylo zpracovávání vysoce infekčního nemocničního materiálu nízkoteplotní pyrolýzou a vznik lehkých topných olejů.  Tento záměr fa uváděla i ve vypsané veřejné zakázce, kterou pro chyby v zadávací dokumentaci dne 16. 12. 2015 zrušila. Dle informací, které nám poskytli zástupci spolupracující fa LTS na posledním zasedání Zastupitelstva města, se ale pyrolýza a zpracovávání odpadů pro komerční účely do budoucna nevylučuje.

Jaký je postoj a hlavní důvod aktivit odpůrců tohoto podnikání na území vašeho města?

Občanům Rychvaldu, kteří nesouhlasí s vybudováním CVVIT v dané lokalitě se jedná především o to, aby do Rychvaldu nebyly přiváženy tuny cizího odpadu jakéhokoliv druhu a aby zde tento odpad nebyl dále zpracováván, a to ani k vědeckým účelům. Zdůrazňuji, že občanům nevadí charakter území stanovený Územním plánem jako lehký průmysl, ale vadí jim dovoz a nakládání s odpady. Občané rovněž vyjadřovali svůj postoj k dané problematice, a to již od září 2015 na pravidelných zasedáních Zastupitelstva města. Zde také opakovaně zmiňovali, že jim primárně nevadí výzkum v odpadovém hospodářství jako takovém, ba naopak, že toto chápou jako přínos pro budoucí generace a je jim známo, že likvidace vyprodukovaných odpadů je celosvětový problém. Vadí jim ale lokace tohoto centra v ptačí zóně a v bezprostřední blízkosti vilové čtvrti, zejména tehdy, když v Ostravsko – karvinské aglomeraci existují neobydlená území, která by pro daný účel byla mnohem vhodnější např. lokalita neobydlené části v Hrušově či území v Karviná – Doly nebo průmyslová zóna František v Horní Suché.

Rovněž odpůrcům CVVIT vadí neustálé změny v záměrech firmy, které způsobují její nevěrohodnost a vyvolávají obavy z možného dotačního podvodu, kdy by firma mohla navézt odpad, získat nemalý finanční obnos z dotačního titulu a následně skončit např. v insolvenčním řízení. Odpad by pak zůstal na území obce.

Občanům obce rovněž vadí liknavý a lhostejný přístup vedení obce a jejich až nezdravý lobbing za soukromou firmu, která zde má záměr s odpady realizovat, a který vedení města bez hanby zakrývá svou zákonnou povinností.

Odpůrci toho záměru naštěstí našli zastání u některých zastupitelů obce, a to zejména p. Pavlíka a p. Starostky a rovněž paní biskupky Šilerové, která se také postavila za práva občanů bez ohledu na její politickou příslušnost. Těmto zastupitelům patří velký dík a rovněž všem občanům, kteří se aktivně v dané problematice zapojili, ale protože je jich mnoho, tak je nelze zde všechny vyjmenovat. Děkujeme všem aktivním a nebojácným občanům!

Odpovědi Zastupitele města Rychvald (Václav Pavlík)

V této souvislosti jsme hovořili také o peticích, které se touto situací zabývaly. Kolik petic bylo, jaký byl jejich obsah a kolik obyvatel Rychvaldu se pod jednotlivé petice podepsalo?

V našem případě se nejedná se přímo o petice. Jde o několik spontánních podpisových akcí občanů Rychvaldu, kteří tím reagovali na více než půl roku trvající neochotu vedení radnice (ČSSD, STAN, TOP09) diskutovat a podrobněji informovat o zamýšleném záměru stavby CVVIT u ulice Myslivecká. Radnice jen stále trvala na tom, že o ničem neví. S narůstající beznadějí domoci se důstojného a čistého okolí pro život zorganizovali občané postupně tři podpisové akce.

Nejprve na začátku roku 2016 shromáždili za dva týdny téměř 500 podpisů jako podporu žádosti o změnu územního plánu, která by zajistila zákaz dovážení odpadu na pozemek v těsném sousedství jejich domů.

V únoru 2016 pak za jediný víkend podepsalo 227 občanů žádost o připojení se jako účastníků k řízení o stavbě na ulici Myslivecká, jako reakci na zjištění, že na úřad už byla doručena žádost o stavební povolení od „investora“.

Zatím poslední podpisová akce probíhá právě nyní. Už více než 1000 občanů podepsalo, že si nepřejí stavbu a realizaci CVVIT v Rychvaldě.

Jaká je zde současná aktuální situace, na jakém bodu je nyní v dané věci jednání s vedením města?

Radnice se dnes snaží vše zjednodušovat a tvrdí, že zde nevznikne žádná spalovna. O to už ale občanům dávno nejde. Dnes se bojí stovek tun navezeného odpadu měsíčně. Vypouštění více než deseti tun „páry“ denně do ovzduší, kdy není vůbec jasné, co všechno může obsahovat. Zvýšení dopravy a s ní souvisejícími novými zplodinami v už tak znečištěném ovzduší. Navíc dopravy po naprosto nevyhovujících komunikacích. Možného zvýšeného výskytu hlodavců a infekce. Také zhoršení životních podmínek a znehodnocení pozemků a majetků v bezprostřední blízkosti objektu. A v neposlední řadě neexistence jakýchkoliv záruk, že se za pár let, po vyčerpání dotací ze strany investora, vše nezmění a v objektu se objeví třeba právě komerční zpracování odpadu pyrolýzou.

Dnes všichni s napětím čekáme, zda se podaří realizovat změnu územního plánu, nebo zda bude dříve vydáno stavební povolení „investorovi“ a radnice tím bude zcela ignorovat názor více než tisícovky občanů.

Rovněž byl redaktory krátce telefonicky kontaktován další Zastupitel města Rychvald – Milan Starostka. Jeho odpověď je v plném znění uveřejněna v článku karvinského deníku.
Sami si porovnejte tyto odpovědi s tím, co se nakonec “vešlo” do článku v tisku:
http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/valka-ve-meste-kvuli-odpadu-20160409.html

(Václav Pavlík)