Žádáme starostku o svolání zasedání ZM Rychvald – nechceme další průtahy v kauze Myslivecká

525

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme se přestali kauze Myslivecká věnovat, ale opak je pravdou. Ani na chvíli jsme celou záležitost nepustili ze zřetele a neustále sledujeme a hlídáme vše tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům.

Už na 9. zasedání ZM Rychvald jsem navrhoval bod jednání a usnesení, které mělo uložit starostce  Kapkové, svolat zasedání Zastupitelstva města Rychvald ke schvalování zadání změny č. 1 ÚP Rychvald, po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení a pro podávání připomínek a to do deseti dnů od obdržení informace z příslušného odboru města Bohumín, že jsou vyhodnoceny připomínky a požadavky podnětů, aby nedošlo k dalšímu zbytečnému zdržení v projednávání. Bohužel na popud ČSSD a STAN nebyl tento bod ani připuštěn k projednávání. Takže jsme ztratili nejen téměř měsíc pozdním vyvěšením ze strany městského úřadu, resp. Kapkové, ale vypadalo to, že se celá věc bude projednávat až někdy na podzim roku 2016. Více si můžete přečíst zde: https://nas-rychvald.cz/cssd-stan-a-top09-dal-mrhaji-casem-v-kauze-myslivecka/

To mě ale neodradilo a ihned po uplynutí zákonných lhůt jsem kontaktoval Vedoucího oddělení rozvoje a územního plánování odboru rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín. Dle jeho vyjádření přišla pouze jediná připomínka a to z Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Dle jeho slov však šlo pouze o chybu v komunikaci a nejasnosti ve výkladu zadání změny územního plánu. Osobně jsem proto navštívil také příslušný odbor krajského úřadu s žádostí o vysvětlení jejich stanoviska. Setkal jsem se s maximálně vstřícným a profesionálním jednáním a bylo mi přislíbeno, že ihned kontaktují Městský úřad Bohumín, a vše bude uvedeno na pravou míru. Nyní už mám potvrzeno přímo Ing. Třaskošem, že již obdržel nové stanovisko, které v plném rozsahu nahrazuje původní stanovisko krajského úřadu. V návaznosti má ještě obdržet z krajského úřadu koordinované stanovisko a následně je schopen ihned dopracovat podklady pro jednání zastupitelstva a dodat je v předstihu před jednáním zastupitelům.

[wpdm_package id=’1606′]

Právě s ohledem na všechny tyto skutečnosti šest Zastupitelů města Rychvald dne 7.7.2016 písemně vyzvalo starostku Kapkovou, aby podle Zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ustanovení § 92 odst. 1 svolala zasedání Zastupitelstva města Rychvald. Doporučili jsme jeho svolání na 18.7.2016, protože na tento den už většina zastupitelů přislíbila účast na „pracovním setkaní zastupitelů“.

[wpdm_package id=’1603′]

Máme za to, že je důležitější projednat závažnější věci přímo na zasedání zastupitelstva, stejně jako poskytnout občanům informace, které oprávněně požadují. Zvláště za situace, kdy nejprve Kapková tvrdila, že svolává „pracovním setkaní zastupitelů“ na základě nových informací, které má od společnosti ORC recycling s.r.o. Na můj dotaz, zda mi tyto informace může poskytnout ještě před schůzkou, mi nakonec napsala: „Připravované pracovní jednání zastupitelů není na základě žádných konkrétních písemných informací, nýbrž požadavku zástupců společnosti ORC recycling s.r.o. o prezentaci jejich záměru k připravované změně územního plánu a právě to chápu jako „novou“ informaci.Proto také jako další věc, která by měla proběhnout na námi požadovaném zasedání zastupitelstva, by měla být veřejná prezentace záměrů společnosti ORC recycling s.r.o., jak to občané už téměř tři čtvrtě roku požadují!

Je sice pravdou, že námi navržený termín 18.7. představuje výzvu pro přípravu zasedání zastupitelstva, ale není nereálný. Alespoň si občané mohou udělat představu, jak souhlasí slova vedení města o vstřícnosti k nim s vlastními činy. Výhodou je, že Zákon o obcích přípravu zasedání prakticky neupravuje (nepovažujeme-li za ni samotné svolání zasedání). Z několika málo ustanovení, která by bylo možné chápat jako ustanovení upravující přípravu zasedání, lze zmínit § 102 odst. 1, podle něhož rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, a protože se rada města sejde ráno v pondělí 11.7., nic ji nebrání přípravy provést a také zajistit vyvěšení oznámení o konání zastupitelstva na úřední desku. Materiál k projednávání z Bohumína pak mohou zastupitelé obdržet v průběhu příštího týdne, což také nijak zákonu neodporuje.

Za sebe osobně věřím, že tentokrát se starostka postaví k celé věci čelem a zastupitelstvo v námi navrženém termínu proběhne. Myslím si, že občané ocení jednak zamezení průtahům v projednávání územního plánu, stejně jako veřejnou prezentaci záměrů společnosti ORC recycling s.r.o.

(Václav PAVLÍK)